Powiat zgierski
top
topMenu

Poradnia

 

Serdecznie witamy na stronie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1,
tel./fax (042) 718-93-54, tel. 730 510 220

e-mail: poradnia-ozorkow@wp.pl

Poradnia

 

 

DNI DYSLEKSJI W OZORKOWIE

 

Szczegóły w AKTUALNOŚCIACH

- KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: -

 

1. Administratorem Pani / Pana / dziecka osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Romualda Traugutta 1, tel: .42 718 93 54, 730 510 220, mail: poradnia-ozorkow@wp.pl

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie możliwy jest pod adresem email: poczta@mkoralewski.pl

 

3. Dane osobowe Pani / Pana / dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

 

4. Pani / Pana / dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Łodzi.

 

5. Posiada Pani / Pan prawo do : żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

6. Rodzicom oraz dzieciom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO PORADNI

 

1. Do każdego naszego specjalisty można zgłosić się bez skierowania.

 

2. Rejon naszej poradni obejmuje wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie Ozorkowa, gminy Ozorków i gminy Parzęczew.

 

3. Rejestracji może dokonać rodzic/ opiekun prawny dziecka lub pełnoletni uczeń: osobiście lub telefonicznie. Podczas rejestracji należy podać następujące dane: • Imię i nazwisko dziecka • Datę urodzenia • Nr PESEL • Miejsce zamieszkania • Miejsce edukacji przedszkolnej/ szkolnej • Numer telefonu kontaktowego

 

4. Należy informować poradnią (np. telefonicznie), jeśli dziecko nie może przybyć na wizytę w wyznaczonym terminie. Zwolnione miejsce może być wykorzystane przez inne dziecko.

 

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO BADANIA

 

 

1. Dziecko przychodzące do poradni powinno być zdrowe, wypoczęte i najedzone.

 

2. W przypadku zaopatrzenia w okulary lub aparat słuchowy- powinno je mieć przy sobie.

 

3. Rozmawiajcie Państwo ze swoim dzieckiem na temat problemów, które skłoniły Państwa do zgłoszenia się do poradni.

 

4. Postarajcie się Państwo wytłumaczyć dziecku, że wizyta w poradni może doprowadzić do rozwiązywania problemów dziecka.

 

5. Spróbujcie Państwo nastawić pozytywnie dziecko do badania, opowiedzieć, że w poradni otrzyma atrakcyjne zadania do rozwiązania, będzie oglądać obrazki itp.

 

Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci

Pomagamy rozwiązywać zgłaszane problemy wspierając działania wszystkich osób podejmujących trud wychowania i kształcenia młodych ludzi.

Świadczymy usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wysokim poziomie kompetencji zawodowych, stale wzbogacając ofertę placówki i stale podnosząc jakość naszej pracy.
W kontaktach z osobami korzystającymi z naszych usług prezentujemy postawę nacechowaną szacunkiem, tolerancją, otwartością i życzliwością. Zapewniamy im dyskrecję i poszanowanie praw.

 

 

MISJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OZORKOWIE

Placówka jest centrum pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych dorosłych.

Naszą misją jest wspieranie uczniów w procesie edukacji, to znaczy zapobieganie, redukowanie, minimalizowanie trudności, na jakie może napotykać młody człowiek w procesie uczenia się, oraz funkcjonowania emocjonalnego, społecznego .

Grono pedagogiczne tworzy kreatywna, otwarta na innowacje, wszechstronnie wykształcona kadra.

Badamy oczekiwania naszych klientów i staramy się im sprostać. Swoje działania prowadzimy w systematycznie unowocześnianej oraz powiększającej swoje zaplecze diagnostyczne i terapeutyczne placówce.

Dostosowujemy metody, formy pracy do zmieniających się warunków oraz potrzeb i oczekiwań klientów. Staramy się być bliżej naszych klientów poprzez spotkania w placówkach oświatowych.

 

WIZJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

Jest placówką nastawioną na stałe doskonalenie i podwyższanie jakości świadczonych usług

Jest placówką dynamicznie wzbogacającą warsztat i formy pracy merytorycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy.

Sopniowo przekształca się w placówkę o charakterze doradczo – terapeutycznym z zachowaniem działalności diagnostycznej i orzeczniczej.

Nastawiona jest na systematyczne doskonalenie zawodowe pracowników. Ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

Klimat poradni sprzyja pracy zespołowej, wzajemnej pomocy i udzielaniu pomocy innym oraz wspieraniu się pracowników.

Baza poradni jest systematycznie doskonalona i wzbogacana o nowoczesny sprzęt i metody pracy.

NAUCZYCIELU!
Jeżeli:

• chciałbyś, aby w twojej klasie panował klimat wzajemnej życzliwości i zaufania

• masz w klasie uczniów niepełnosprawnych, z trudnościami w nauce, z wadami wymowy, sprawiających problemy wychowawcze

• pragniesz pomóc swoim uczniom w wyborze dalszej drogi kształcenia

• widzisz potrzebę dostarczania uczniom wiedzy o zagrożeniach współczesnego świata (uzależnienia, AIDS)

• chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę psychologiczno-pedagogiczną na określony temat, skutecznie współpracować z rodzicami

RODZICU!

Jeżeli:

• widzisz potrzebę porozmawiania o rozwoju Twojego dziecka, poszukania odpowiedzi na pytanie, czy jego rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny przebiega prawidłowo

• niepokoisz się, że Twoje dziecko ma trudności z nauką czytania, brzydko pisze i robi liczne błędy ortograficzne

• martwisz się, że Twoje dziecko nie ma koleżanek, kolegów

• chciałbyś uzyskać poradę w sprawie dalszej drogi kształcenia, wyboru dla dziecka szkoły, zawodu

• pragniesz poszerzyć swoją wiedzę pedagogiczną, aby stwarzać warunki do rozwoju Twojego dziecka w domu

SKORZYSTAJ Z NASZYCH PROPOZYCJI

PSYCHOLODZY, PEDAGODZY, LOGOPEDZI, DORADZCY ZAWODOWI:

• przeprowadzają badania diagnostyczne (psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne)

• organizują zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży

• pomagają w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych

• udzielają informacji oraz indywidualnych porad

• pomagają w wyborze dalszej drogi kształcenia, wyborze zawodu

• prowadzą mediacje i negocjacje, interweniują w sytuacjach kryzysowych

• organizują szkolenia dla nauczycieli i rodziców na terenie poradni oraz w placówkach oświatowych (warsztaty, prelekcje, wykłady)

• zajmują się działalnością profilaktyczną przeprowadzają badania

• przesiewowe wzroku, słuchu i mowy

• współpracują z instytucjami działającymi na rzecz dzieci młodzieży i rodziny

• wspierają nauczycieli, dzieci i młodzież oraz ich opiekunów

Ze specjalistycznej pomocy mogą skorzystać:

• dzieci i młodzież niepełnosprawna, w tym dzieci niewidome i słabo widzące, niesłyszące i słabo słyszące, autystyczne

• dzieci zdolne

• uczniowie, którzy mają problemy z nauką

• młodzież szukająca porad i informacji w sprawie wyboru szkoły i zawodu;

• młodzież z problemami osobistymi

Kontakt

Tel./fax 42 718 93 54

Tel. 730 510 220

e-mail: poradnia-ozorkow@wp.pl

Sekretariat pracuje w godzinach:

poniedziałek − piątek
od 8.00 do 16.00

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1,
tel./fax (042) 718-93-54 REGON 472404648 NIP 732-11-65-487
(W budynku Zespółu Szkół Ogólnokształcących- wejście obok)