Powiat zgierski
top
topMenu

Historia placówki

              Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie istniejeod 15 października 1977.
Na przestrzeni tego czasu zmieniała się zarówno jej nazwa ( wcześniejsza nazwa to Poradnia Wychowawczo – Zawodowa) jak i jej siedziba.
Poradnia Wychowawczo-Zawodowa (jako specjalistyczna placówka oświatowo-wychowawcza), jak sama nazwa wskazuje, funkcjonowała w obrębie dwóch działów: wychowawczego i zawodowego.   
             W zakresie poradnictwa wychowawczego działalność Poradni polegała na udzielaniu szkołom
i placówkom oświatowo-wychowawczym oraz rodzicom specjalistycznej pomocy w określaniu warunków optymalnego rozwoju każdej jednostki, adaptacji szkolnej przez poszczególnych uczniów, przezwyciężania trudności wychowawczych, wczesnym wykrywaniem defektów oraz wyodrębnianiu i kierowaniu części dzieci do odpowiednich szkół i zakładów specjalnych.          
             W zakresie poradnictwa zawodowego Poradnia winna była zapewnić specjalistyczną pomoc szkołom w prowadzeniu:  

 • orientacji szkolnej polegającej na przygotowaniu młodzieży do wyboru kierunków dalszego kształcenia z uwzględnieniem jej predyspozycji psychologicznych, zainteresowań, uzdolnień oraz potrzeb społeczno-gospodarczych;
 • orientacji zawodowej polegającej na przygotowaniu młodzieży do dokonywania właściwego wyboru zawodu z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych i potrzeb społeczno-gospodarczych.

Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Ozorkowie była filią Poradni Wychowawczo - Zawodowej
w Zgierzu. Powołana została pismem Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi. Kierownikiem filii została wówczas mgr Dobiesława Mikołajczyk, która tę funkcję pełniła również w latach późniejszych. Poza dyrektorem w roku 1977 Poradnia zatrudniała dwóch psychologów: mgr Annę Szypusińską i mgr Aleksandrę Przybylską. Rok później grono pracowników powiększyła mgr Lucyna Wyrzykowska, zatrudniona w roli logopedy oraz zatrudniona na ½ etatu Wiesława Grzywacz w administracji. Początki były trudne i obfitowały w problemy lokalowe i kadrowe.   
W latach 1977 – 1985 siedziba Poradni znajdowała się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ozorkowie przy ulicy Cegielnianej 25. W budynku tym dla potrzeb Poradni udostępnione były dwa pomieszczenia
o niewielkiej powierzchni. Praca w takich warunkach była bardzo trudna.
Po wielu staraniach w 1985 roku placówka otrzymała nowe lokum, mające już cztery gabinety z możliwością korzystania także z sali świetlicowej. Poradnia znajdowała się wówczas w pomieszczeniach świetlicy osiedlowej. Warunki pracy były nadal trudne, pomimo zwiększenia powierzchni placówki.

EwaPalasz                                  mgr Ewa Pałasz

W roku 1992 odbył się konkurs o stanowisko dyrektora Poradni. Wynikiem konkursu była zmiana dyrektora. Stanowisko to objęła mgr Ewa Pałasz (pedagog), która pełni tę funkcję
do dnia dzisiejszego.

W tym także roku nastąpiła zmiana nazwy placówki. Poradnia Wychowawczo – Zawodowa na mocy ustawy o systemie oświaty z dnie 7 września 1991 roku zastała zastąpiona określeniem Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Poważny dyskomfort, związany
z małą powierzchnia placówki, zarówno dla pracowników jak i pacjentów, których liczba wzrastała z kolejnym rokiem szkolnym stawiał nowy problem Poradni do rozpoczęcia działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych.
W 1993 roku Poradnia w Ozorkowie otrzymała pomieszczenia w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Konarskiego 1. Po raz pierwszy od początku istnienia placówka, miała ona zapewnione właściwe warunki umożliwiające pełną realizację prowadzonych przez nią działań. Na terenie szkoły wydzielono 6 gabinetów – sekretariat, gabinet dyrektora, oddzielone gabinety psychologów i pedagogów, pokój terapii logopedycznej i salę zajęć grupowych.
Przełomowym rokiem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej okazał się rok 1999. Z początkiem stycznia 1999 zmienił się organ prowadzący. Organ ten został objęty przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Nadzór pedagogiczny objęty został przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. W momencie przekształcania się istniejącej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w placówkę samorządową poszerzył się również zakres obowiązków Poradni oraz zwiększył się krąg odbiorców, do których działalność placówki była bezpośrednio kierowana (np. dzieci od wieku 0, dzieci niepełnosprawnei głęboko upośledzone).

Poradnia             Budynek Gimnazjum im. Jana Pawła II

Kolejna przeprowadzka nie była już spowodowana trudnymi warunkami pracy. Wprowadzona reforma oświaty niosąca ze sobą zmiany w sieci szkolnictwa spowodowała, że Szkoła Podstawowa nr 5 stała się zbyt mała, aby przyjąć wszystkich pacjentów. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna została umieszczona w budynku stanowiącym własność miasta Ozorkowa - budynek Gimnazjum im. Marii Konopnickiej przy ulicy Lotniczej 1. (od 2005 roku Gimnazjum Jana Pawła II w Ozorkowie – zmiana patrona Gimnazjum)

 

Rejon działania Poradni w 2002 roku obejmował:

 • miasto Ozorków,
 • gminę Ozorków,
 • gminę Parzęczew.

Na tym terenie Poradnia działała w:

 • 7 szkołach podstawowych,
 • 5 gimnazjach,
 • 2 zespołach szkół ponadpodstawowych (obecnie ponadgimnazjalne)
 •  zespole szkół specjalnych tj.
  • podstawowa szkoła specjalna dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
  • gimnazjum specjalne i klasa rewalidacyjna dla dzieci z głębszymi upośledzeniami.

W 2002 w Poradni poza dyrektorem zatrudnieni, byli psycholodzy(2), pedagodzy(2), logopedzi(2) oraz pracownicy administracyjno – obsługowi: referent do spraw administracyjno – kadrowy, oraz zatrudniona na ½ etatu woźna. Ponadto w wymiarze ½ etatu pracował lekarz – specjalista psychiatrii.            
W 2002 decyzją Kuratora Oświaty w Łodzi Poradnia stała się Poradnią Specjalistyczną w zakresie orzekania do kształcenia specjalnego dzieci niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących, głuchych
i autystycznych.
W związku z tym zwiększył się Również rejon działania Poradni o powiat zgierski.
Dla potrzeb tej specjalistki zatrudniono dodatkowo surdopedagoga oraz tyflopedagoga.
Obecnie na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym Poradnia obsługuje także powiat kutnowski i brzeziński.
Aktualnie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna obejmuje zasięgiem działania: 9 przedszkoli, 9 szkół podstawowych, 6 szkół gimnazjalnych, 2 szkoły ponadgimnazjalne.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie w 2008 r. obchodzić będzie 30-tą rocznicę jej założenia. Przez tak długi okres na trwałe wrosła w życie podległych jej szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Od tego czasu Poradnia rozwija się dynamicznie prezentując swoją dyspozycyjność
i kreatywność.
Obok głównych zadań placówki, jakimi jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, pojawiły się inne elementy pracy,
które stworzyły warunki dla pełniejszego, harmonijnego rozwoju intelektualno – moralnego i społecznego dzieci i młodzieży. Z upływem lat stały się one wizytówką placówki.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie od wielu lat jest Poradnią, która popularyzuje wiedzę psychologiczno – pedagogiczną wśród swoich klientów. Wyrazem tego jest coraz większe zapotrzebowanie na usługi tej instytucji coraz większe zainteresowania szeroko zakrojoną pomocą specjalistów.

W marcu 2013 roku siedziba Poradni została przeniesiona do budynku Zespołu Szkół Ogólnodostępnych  przy ulicy Traugutta 1 w Ozorkowie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1,
tel./fax (042) 718-93-54 REGON 472404648 NIP 732-11-65-487
(W budynku Zespółu Szkół Ogólnokształcących- wejście obok)