Powiat zgierski
top
topMenu

Poradnia

 

Serdecznie witamy na stronie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1,
tel./fax (042) 718-93-54, tel. 730 510 220

e-mail: poradnia-ozorkow@wp.pl

Poradnia

 

- Szczegóły w AKTUALNOŚCIACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO PORADNI

 

1. Do każdego naszego specjalisty można zgłosić się bez skierowania.

 

2. Rejon naszej poradni obejmuje wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie Ozorkowa, gminy Ozorków i gminy Parzęczew.

 

3. Rejestracji może dokonać rodzic/ opiekun prawny dziecka lub pełnoletni uczeń: osobiście lub telefonicznie. Podczas rejestracji należy podać następujące dane: • Imię i nazwisko dziecka • Datę urodzenia • Nr PESEL • Miejsce zamieszkania • Miejsce edukacji przedszkolnej/ szkolnej • Numer telefonu kontaktowego

 

4. Należy informować poradnią (np. telefonicznie), jeśli dziecko nie może przybyć na wizytę w wyznaczonym terminie. Zwolnione miejsce może być wykorzystane przez inne dziecko.

 

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO BADANIA

 

 

1. Dziecko przychodzące do poradni powinno być zdrowe, wypoczęte i najedzone.

 

2. W przypadku zaopatrzenia w okulary lub aparat słuchowy- powinno je mieć przy sobie.

 

3. Rozmawiajcie Państwo ze swoim dzieckiem na temat problemów, które skłoniły Państwa do zgłoszenia się do poradni.

 

4. Postarajcie się Państwo wytłumaczyć dziecku, że wizyta w poradni może doprowadzić do rozwiązywania problemów dziecka.

 

5. Spróbujcie Państwo nastawić pozytywnie dziecko do badania, opowiedzieć, że w poradni otrzyma atrakcyjne zadania do rozwiązania, będzie oglądać obrazki itp.

 

Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci

Pomagamy rozwiązywać zgłaszane problemy wspierając działania wszystkich osób podejmujących trud wychowania i kształcenia młodych ludzi.

Świadczymy usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wysokim poziomie kompetencji zawodowych, stale wzbogacając ofertę placówki i stale podnosząc jakość naszej pracy.
W kontaktach z osobami korzystającymi z naszych usług prezentujemy postawę nacechowaną szacunkiem, tolerancją, otwartością i życzliwością. Zapewniamy im dyskrecję i poszanowanie praw.

 

 

MISJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OZORKOWIE

Placówka jest centrum pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych dorosłych.

Naszą misją jest wspieranie uczniów w procesie edukacji, to znaczy zapobieganie, redukowanie, minimalizowanie trudności, na jakie może napotykać młody człowiek w procesie uczenia się, oraz funkcjonowania emocjonalnego, społecznego .

Grono pedagogiczne tworzy kreatywna, otwarta na innowacje, wszechstronnie wykształcona kadra.

Badamy oczekiwania naszych klientów i staramy się im sprostać. Swoje działania prowadzimy w systematycznie unowocześnianej oraz powiększającej swoje zaplecze diagnostyczne i terapeutyczne placówce.

Dostosowujemy metody, formy pracy do zmieniających się warunków oraz potrzeb i oczekiwań klientów. Staramy się być bliżej naszych klientów poprzez spotkania w placówkach oświatowych.

 

WIZJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

Jest placówką nastawioną na stałe doskonalenie i podwyższanie jakości świadczonych usług

Jest placówką dynamicznie wzbogacającą warsztat i formy pracy merytorycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy.

Sopniowo przekształca się w placówkę o charakterze doradczo – terapeutycznym z zachowaniem działalności diagnostycznej i orzeczniczej.

Nastawiona jest na systematyczne doskonalenie zawodowe pracowników. Ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

Klimat poradni sprzyja pracy zespołowej, wzajemnej pomocy i udzielaniu pomocy innym oraz wspieraniu się pracowników.

Baza poradni jest systematycznie doskonalona i wzbogacana o nowoczesny sprzęt i metody pracy.

NAUCZYCIELU!
Jeżeli:

• chciałbyś, aby w twojej klasie panował klimat wzajemnej życzliwości i zaufania

• masz w klasie uczniów niepełnosprawnych, z trudnościami w nauce, z wadami wymowy, sprawiających problemy wychowawcze

• pragniesz pomóc swoim uczniom w wyborze dalszej drogi kształcenia

• widzisz potrzebę dostarczania uczniom wiedzy o zagrożeniach współczesnego świata (uzależnienia, AIDS)

• chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę psychologiczno-pedagogiczną na określony temat, skutecznie współpracować z rodzicami

RODZICU!

Jeżeli:

• widzisz potrzebę porozmawiania o rozwoju Twojego dziecka, poszukania odpowiedzi na pytanie, czy jego rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny przebiega prawidłowo

• niepokoisz się, że Twoje dziecko ma trudności z nauką czytania, brzydko pisze i robi liczne błędy ortograficzne

• martwisz się, że Twoje dziecko nie ma koleżanek, kolegów

• chciałbyś uzyskać poradę w sprawie dalszej drogi kształcenia, wyboru dla dziecka szkoły, zawodu

• pragniesz poszerzyć swoją wiedzę pedagogiczną, aby stwarzać warunki do rozwoju Twojego dziecka w domu

SKORZYSTAJ Z NASZYCH PROPOZYCJI

PSYCHOLODZY, PEDAGODZY, LOGOPEDZI, DORADZCY ZAWODOWI:

• przeprowadzają badania diagnostyczne (psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne)

• organizują zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży

• pomagają w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych

• udzielają informacji oraz indywidualnych porad

• pomagają w wyborze dalszej drogi kształcenia, wyborze zawodu

• prowadzą mediacje i negocjacje, interweniują w sytuacjach kryzysowych

• organizują szkolenia dla nauczycieli i rodziców na terenie poradni oraz w placówkach oświatowych (warsztaty, prelekcje, wykłady)

• zajmują się działalnością profilaktyczną przeprowadzają badania

• przesiewowe wzroku, słuchu i mowy

• współpracują z instytucjami działającymi na rzecz dzieci młodzieży i rodziny

• wspierają nauczycieli, dzieci i młodzież oraz ich opiekunów

Ze specjalistycznej pomocy mogą skorzystać:

• dzieci i młodzież niepełnosprawna, w tym dzieci niewidome i słabo widzące, niesłyszące i słabo słyszące, autystyczne

• dzieci zdolne

• uczniowie, którzy mają problemy z nauką

• młodzież szukająca porad i informacji w sprawie wyboru szkoły i zawodu;

• młodzież z problemami osobistymi

Kontakt

Tel./fax 42 718 93 54

Tel. 730 510 220

e-mail: poradnia-ozorkow@wp.pl

Sekretariat pracuje w godzinach:

poniedziałek − piątek
od 8.00 do 16.00

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1,
tel./fax (042) 718-93-54 REGON 472404648 NIP 732-11-65-487
(W budynku Zespółu Szkół Ogólnokształcących- wejście obok)